Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

+387 (0)49 490 281 Bulevar Mira 34, 76101 Brčko Distrikt BiH

Search Our Site

Zlatni standard za dijagnostiku COVID-19, oboljenja koje izaziva novi korona virus, je PCR test –reakcija lančane polimeraze (engl. Polymerase chain reaction – PCR). PCR test spada u metode molekularne dijagnostike kojima se detektuje specifični diogenoma SARS-CoV-2.

 PCR u realnom vremenu, RT-PCR (Real Time PCR) omogućava praćenje procesa umnožavanja dijelova virusnog genom u realnom vremenu, odnosno tokom reakcije.

Mnogekompanijesurazviletestove za molekularnudijagnostiku COVID-19, zasnovanenadetekcijivirusnoggenoma u brisunazofarinksa I ždrijela. Ovikoraciće se moždamijenjatirazvojemnovihtehnologija, sadasutipičnisledećikoraci:

  1. UzimanjeuzorkanazofaringsaI orofarinksapomoćubrisa  koji se odmahsmjesti u epruvetusaodgovarajućomvirusnomtransportnompodlogom.
  2. Ukoliko je uzorakuzet van laboratorije, pakuje se premavažećimpropisima  za transport infektivnogmaterijala, čuva I transportujenatemperaturifrižidera (4-8⁰C). Uzorak mora bitidostavljen u laboratorijuunutar 72h oduzimanja.
  3. Laboratorijskiradnicispecijalnomtehnikomvršeekstrakciju/izolacijuvirusne RNK.
  4. Sledećikorak je spajanjeizolovane RNK saspecijalnimreagensima-prajmerima I probama I njihovoaobrada u PCR aparatu. Tu prolazenekolikokontrolisanihciklusazagrijavanja I hlađenja, pričemu se virusna RNK prevodi u DNK a ona se daljeumnožava u milionekopija. Kada se specifične probe vežu za DNK, produkuje se specijaln tip svjetlosti koji aparatregistruje I ukazuje da je test pozitivan.

Putovanje u inostranstvo

PCR test je potreban za ulaz u većinudržava.Pacijenti  koji se testirajuzbogpotrebeputovanja u inostranstvosudužniprovjeritizvaničneinformacije o ulaskuiboravku u državi u kojuputuju (najboljena web straniciambasadedržave u kojuputuju).

Antigen testna COVID-19

Antigen test detektujespecifičneproteinevirusa. Mi koristimoautomatskifluorescentniimunoesejiznazofaringealnogbrisa. Rezultatisudostupni u roku od 1-2h. Veoma je pogodan za brzudijagnostikuosobasavelikomkoličinomvirusa (neposrednoprijepojavesimptoma I 5 dana nakonpojavesimptoma), te se njihovomizolacijomsprečavaširenjevirusau zajednici.Antigen  test je nižeosjetljivostinego PCR, te je kodosobasasimptomima a negativnim antigen testompotrebnouraditi PCR. Ovaj test se ne preporučujekodosoba bez simptoma.

Serološki test na COVID-19

Serološkitestovi koji detektujuspecifičnaantitijela za SARS CoV-2  postajupozitivniteknakon 7-10 dana, pa I višesedmicaodpojavesimptoma. Serološkitestovidetektujuodgovorimunološkogsistemanainfekciju, a ne virus. Nekada je potrebno da prođe I višesedmicaodpočetkainfekcije da bi nivoantitijeladostigaopragdetekcije za sadadostupneserološketestove.

Rezultate testiranjatreba da tumačestručnalica. Pojavaidinamikaantitijelazaviseodbrojnihfaktorakaoštosu: imuni status oboljelog, infektivnadozavirusa, vrijemeprotekloodinfekcijeitd. Ovitestovisuposebnoznačajni za praćenjeoporavkaoboljelog, retrospektivnopostavljanjedijagnoze COVID-19 iispitivanjekolektivnogimuniteta. U tusvrhuodbolesnika se uzimajuparniuzorciseruma (u akutnojirekonvalescentnojfazi), te se analiziraju IgM i IgG klaseimunoglobulinaipratidinamikatitraantitijela.

Još nije tačno utvrđeno koliko dugo se održavaju antitijela nakon infekcije. Nije poznato ni da li pružaju zaštitni imunitet protiv ponovne infekcije SARS-CoV-2, te se ne mogu koristiti kao osnov za prestanak poštovanja mjera zaštite sebe i drugih ( fizičkadistanca I nošenje maske na preporučen način…).

 

PCR test

Antigen test

Serološki test(antitijela u krvi)

Kako se uzima uzorak…

Nazofaringealni I orofaringealni bris

Nazofaringealni bris

krv

Koliko dugo se čekaju rezultati…

24-48h

1- 2 h

2h

Je li potreban još neki test…..

Visokoosjetljiv i visokospecifičan ukoliko je uzorak uzet u pravo vrijeme i na pravi način, pravilno transportovan i obrađen.

Nešto niže osjetljivosti nego PCR

Nekada je potreban drugi uzorak nakon određenogvremena.

Štanampokazuje...

Dijagnostikujeaktivnuinfekciju

Dijagnostikujeaktivnuinfekciju. Zbogbrzinedobijanjarezultataveomapogodan, naročitokada je količinavirusavelika: neposrednoprijepojavesimptomaiprvih 5 dana od pojavesimptoma

Pokazuje da li ste u prošlostiimaliinfekciju SARS-CoV-2

Šta NE može...

Pokazati da li steranijeimali COVID-19

Niže je osjetljivosti od PCR, pa je nekadapotrebnouraditi PCR kodosobasanegativnim  antigentestom, a prisutnimsimptomima COVID-19

Potvrditi da imateilinemate COVID-19 u momentutestiranja

U skladu sa novonastalom pandemijom COVID-19 virusa, a u cilju sprečavanja njenog širenja i zaštite kako pacijenata tako i zdravstvenih radnika naše poliklinike, molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za prijem i pregled pacijenata koja će biti na snazi od 4. maja kada počinjemo sa radom. 

 

corona

Dijagnostika je postupak kojim se definiše bolest ili patološko stanje i sastoji  se od anamneze, fizikalnog pregleda i ostalih dijagnostičkih metoda. Predstavlja svaku medicinsku proceduru koja se izvodi sa ciljem prevencije ili otlanjanja bolesti, postavljanja precizne dijagnoze i njenoj praćenja. Određene dijagnostičke metode zahtjevaju ne samo složenu opremu već i izvođenje u strogo kontrolisanim uslovima.

Dijagnostičke metode se grubo mogu podijeliti u dvije grupe:

  • invanzivne
  • neivanzivne

Invanzivne dijagnostičke metode se koriste kada nije moguće postaviti preciznu dijagnozu pomoću neinvaznih dijagnostičkih metoda. Neke od invanzivnih metoda su venepunkcija i biopsija koja se obično izvodi u operacionoj sali i podrazumijeva tehniku ispitivanja tkiva pod mikroskopom. U grupu invanzivnih dijagnostičkih metoda spadaju i endoskopija, koronarografija i laparoskopska hirurgija.

Neinvanzivne dijagnostičke metode obuhvataju metode pri čijem izvođenju ne dolazi do prekida kontinuiteta kože, nema kontakta sa vidljivim sluzokožama niti sa unutrašnjošću šupljih organa koji na površini tijela inače imaju svoje prirodne otvore. Fizikalni pregledi kao što su inspekcija, perkusija, auskultacija i palpacija, zatim mjerenje pulsa i krvnog pritiska, mjerenje tjelesne temperature, pregled usne duplje, EKG, EEG, EMG su samo neke od brojnih neinvanzivnih dijagnostičkih metoda.

Ciljani razgovor kojim doktor na osnovu Vašeg izlaganja saznaje šta je bitno za postavljanje dijagnoze predstavlja anamnezu, fizikalni pregled se odnosi na prikupljanje informacija o stanju Vašeg zdravlja čulima doktora dok ostale dijagnostičke metode na značaju dobijaju u 20. vijeku naglim razvojem hemije, fizike i tehničkih nauka i danas predstavljaju neodvojivi dio procesa dijagnostike većine bolesti i patoloških stanja.

KONTAKT

Dr Pajić Medical
Radno vrijeme:
7:30 do 15:30
Bulevar Mira 34
76101 Brčko Distrikt BiH
DIJAGNOSTIKA +387 (0)49 490 281
LABORATORIJA +387 (0)49 490 283